ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุวพิศ สังข์แดหวา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

นางทัศนีวรรณ สุขทอง
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

นางสาวพรศิริ พงศ์อร่าม
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

นางศิริยา แซ่บู๊
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

นางสาวชรินทร์ทิพย์ วิมลเศรศฐ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

นายนภัส ฉุ้นย่อง
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

นางหทัยพรรณ์ หัตโถปกรณ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

teacher
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

teacher
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

teacher
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

teacher
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

นางสาวจิราธิพัฒน์ อ่อนสง
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

นางสาวกิตติยา รักนุ้ย
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุจินดา หอยสังข์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

นางสาวจะรุวรรณ ไทรงาม
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

นายวรัญญู จันทนพันธ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

นางสาวปิ่นอนงค์ คีรีรักษ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

Mrs. wang Jia Jia
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

teacher

teacher

teacher

teacher