ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่เเละบุคลากรทางการศึกษา

นางชนาพร ชลวิศิษฏ์
บริหารงานทั่วไป (การเงิน)

นางนิตยา นาวาแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ/สารบรรณ (มัธยม)

นางสาวเบญจวรรณ ท่าจีน
เจ้าหน้าที่ธุรการ/สารบรรณ (อนุบาล-ประถม)

นางสาววลัยลักษณ์ ไชยศร
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน (มัธยม)

นางนลินธร พนากิตติ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (อนุบาล-ประถม)

นางอุทัยรัตน์ แก้วประเสริฐศรี
เจ้าหน้าที่พัสดุ (มัธยม)

นางสาวรวินท์นิภา ขุนหนู
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อนุบาล-ประถม)

นางจริยา หยงสตาร์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (มัธยม)

นางชัญญา ใหมทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานวิชาการ

นางวีรยา ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่พยาบาล

ว่าที่ร้อยตรีสวภพ แก้วประเสริฐศรี
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป/เทคโนโลยี

นายธนพล ปานทองมาก
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นางลำใย จินต์โชติ
แม่บ้าน (มัธยม)

นางเกษมสุข นกจันทร์
แม่บ้าน (มัธยม)

นางสาววนิดา สังข์แก้ว
แม่บ้าน (มัธยม)

นางกัณหา นวลสง
แม่บ้าน (มัธยม)

นางขัตติยา มีชัย
แม่บ้าน (มัธยม)

นางนิตยา เกตุแก้ว
แม่บ้าน (มัธยม)

นางสาวพรรณิดา คำพิลา
แม่บ้าน (มัธยม)

นางใจ เสนผาบ
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางชลดา มณีทอง
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางศิริพร ไกรเทพ
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางสาวรจเรศ สาระติ
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางวรรณดี ภักดีจิต
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางสาวจารุวรรณ นะขู
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางพัชรี สายทองคำ
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นายสมมาตร ยุ่งยั้ง
พนักงานขับรถ

นายสุทิน ไกรเทพ
นักการ/ภารโรง/พนักงานขับรถ

นายทองเลื่อน เสนผาบ
นักการ/ภารโรง (อนุบาล-ประถม)

นายธวัชชัย วัดโคก
ยามรักษาการณ์ (อนุบาล-ประถม)

นายถาวร ชิตจันทร์
ยามกลางวัน (มัธยม)

นายวิระ จันทร์ศร
ยามกลางคืน (มัธยม)