ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน

นายกิตติภัทร์ ชลวิศิษฏ์
รองผู้จัดการฯ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นางชนาพร ชลวิศิษฎ์
รองผู้จัดการฯ (ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน)

นายประทิน พงศ์อิศวรานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวิทย์

นางสาวเนตรนิภา ชลวิศิษฏ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวิทย์

นางสาวสำอางค์ วงษ์วัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (แผนกอนุบาล-ประถม)

นายประภาส สิงห์คู่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ฝ่ายกิจการนักเรียน)

นางปิยะภรณ์ ปานเเก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ฝ่ายวิชาการ))