ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับอนุบาลปี 2562
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 46 61 107
อนุบาล 2 47 60 107
อนุบาล 3 29 51 80
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 122 172 194

จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับประถมศึกษาปี 2562

               ระดับชั้น                   

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษาปีที่ 1

77

89

166

ประถมศึกษาปีที่ 2

77

61

138

ประถมศึกษาปีที่ 3

65

72

137

ประถมศึกษาปีที่ 4

84

77

161

ประถมศึกษาปีที่ 5

72

79

151

ประถมศึกษาปีที่ 6

84

87

171

รวมนักเรียนระดับประถมศึกษา

476
452
924

จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับมัธยมศึกษาปี 2561
                 ระดับชั้น                    ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 108 106 214
มัธยมศึกษาปีที่ 2 78 83 161
มัธยมศึกษาปีที่ 3 51 57 108
มัธยมศึกษาปีที่ 4 46 60 101
มัธยมศึกษาปีที่ 5 60 58 118
มัธยมศึกษาปีที่ 6 47 46 93
รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 385 410 795

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 แผนกประถมฯ (อนุบาลชั้นปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3)

ระดับอนุบาล

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

อนุบาล 1

4

105

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

135

อนุบาล 2

4

82

ประถมศึกษาปีที่ 2

5

136

อนุบาล 3

6

160

ประถมศึกษาปีที่ 3

5

158

รวม

14

347

รวม

15

429


ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 แผนกมัธยมฯ (ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที 6)

ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ประถมศึกษาปีที่ 4

4

148

มัธยมศึกษาปีที่  1

4

214

มัธยมศึกษาปีที่  4

4

101

ประถมศึกษาปีที่ 5

4

172

มัธยมศึกษาปีที่  2

4

161

มัธยมศึกษาปีที่  5

4

118

ประถมศึกษาปีที่ 6

4

180

มัธยมศึกษาปีที่  3

4

108

มัธยมศึกษาปีที่  6

3

93

รวม

12

500

รวม

12

483

รวม

11

312

 
จำนวนนักเรียนรวมทุกระดับปี 2561

รวมแผนกประถมศึกษา

จำนวน 29 (ห้อง)

จำนวน 776 (คน)

รวมแผนกมัธยมศึกษา

จำนวน 35 (ห้อง)

จำนวน 1,294 (คน)

รวมทั้งหมด

จำนวน 64 (ห้อง)

จำนวน 2,070 (คน)

                                                    ที่มา : งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์