ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ช ป.ว.

เพลง มาร์ช ป.ว.

เราชาวฟ้าชมพู  คนดีเป็นศรีสง่า  พร้อมกันมาพวกพ้องน้องพี่

การศึกษารวมใจใฝ่รักสามัคคี  ร่วมยินดี  สร้างความดีศรีเมืองตรัง

ด้วยกำลังใจคือพลัง  มุ่งหวังตั้งมั่น  บากบั่นด้วยวิชาการ

ร่วมมือกันวันนี้  สร้างคุณภาพและคุณธรรมเติมเต็มสิ่งดีให้ศิษย์เรา

วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  มีพลานามัย

ตอบแทนแผ่นดินเมืองตรัง  เมืองพระยารัษฎาที่เคารพบูชา

สร้างคุณงามความดีเพื่อบิดามารดา  เราชาวการศึกษาพัฒนา  ปัญญาวิทย์ตรัง

*  เราชาวการศึกษาพัฒนา  ปัญญาวิทย์ตรัง