ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลด้านทรัพยากร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 ตุลาคม
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เเหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เเหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประกอบการโรงเรียนทั้งหมด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..